นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานและลูกค้า

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์ pacymedia.com โดย บริษัท เพซี่ มีเดีย จำกัด (“เรา” หรือ “บริษัทฯ”) เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนของตัวผู้ใช้งาน ลูกค้า หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทางเราจึงได้มีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) โดยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ (“ลูกค้า” หรือ “คุณ” หรือ “ผู้เข้าชมเว็บไซต์” หรือ “ท่าน”) ทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการรับชมเว็บไซต์ ไปจนถึงการในด้านของการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยรายละเอียดนี้ได้ผ่านการทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ 09/06/2565 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการเก็บคุ้กกี้ รวมถึงการติดต่อเราหากลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์มีข้อสงสัย

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการรับชมเว็บไซต์ และการให้บริการ ดังนี้
  • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  • จากการที่ท่านส่งข้อความหาเราผ่านแบบฟอร์มต่างๆ บนเว็บไซต์ pacymedia.com
  • จากการที่ท่านติดต่อเราผ่านทางอีเมลหรือช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, Line, Facebook, SMS และช่องทางการสื่อสารอื่นที่ท่านติดต่อมา
  • จากการที่ท่านลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา
  • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทางอีเมล หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  • เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  • ผู้ใช้หรือลูกค้าให้การแนะนำ และแจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อกลับ หรือติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไป

 • ชื่อ นามสกุล
 • เบอร์ติดต่อ
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • ข้อมูลการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, Facebook, Line
 • รูปภาพที่คุณส่งมาในการพูดคุย ใช้บริการ หรือขอคำปรึกษากับทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการวิเคราะห์การใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อนำมาพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้น
 2. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการเริ่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริการต่างๆ
 3. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการได้ตรงกับที่ท่านสนใจ
 4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ทางบริษัทฯ ติดต่อกลับ เพื่ออธิบายรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ท่านสนใจ
 5. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำมาปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหา แคมเปญการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และโปรโมชัน ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
 6. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในขั้นตอนต่างๆ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เก็บรวบรวมฐานข้อมูลเข้าระบบภายในบริษัท หรือระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับบริหารและจัดการข้อมูล เช่น Google Drive หรือระบบ CRM ที่ได้มีการใช้งานในช่วงนั้นๆ
 • เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อให้ข้อมูลหรือนำเสนอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ แจ้งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ รวมถึงนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการนำเสนอสินค้าและบริการ
 • ใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ โดยอาจเชื่อมโยงไปยังสินค้าหรือบริการอื่นภายในบริษัทฯ

โดยในการดำเนินธุรกิจของเรา ทางบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่จำเป็นแก่คู่ค้าและผู้ให้บริการต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ในการลงทะเบียน ส่งพัสดุ วิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล ดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

การโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ หรือคู่ค้าของบริษัทฯ ที่อยู่ต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards)

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • จัดเก็บเป็น Soft File และอาจมีบางส่วนที่จัดเก็บเป็น Hard Copy
 • จัดเก็บไว้บนระบบคอมพิวเตอร์, Cloud หรือ สถานที่ที่มีอุปกรณ์นิรภัย ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • ระยะเวลาจัดเก็บขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลไปใช้ในการให้บริการหรือการวิเคราะห์สถิติย้อนหลัง

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ ก่อนใช้บริการ หรือหลังใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies หรือ คุ้กกี้ คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

Cookies จะช่วยให้คุณใช้งานออนไลน์ได้สะดวกด้วยการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บไซต์ โดย Cookies จะช่วยให้คุณ คุณลงชื่อเข้าใช้เสมอ จดจำการตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณ และแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจดจำภาษาและการตั้งค่าพื้นฐานของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เรานำเสนอข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของทางในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของคุณ เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณา

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 1. Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
 2. Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies สำหรับ browser ต่างๆ ดังนี้

Safari

 • เปิด Safari บน Mac ของคุณ จากนั้นเลือก Safari > การตั้งค่า แล้วคลิก ความเป็นส่วนตัว จากนั้นให้ปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:
  • ป้องกันไม่ให้ตัวติดตามใช้คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ติดตามคุณ: เลือก “ป้องกันไม่ให้ติดตามข้ามไซต์” คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์จะถูกลบออกยกเว้นว่าคุณเข้าชมเว็บไซต์แล้วโต้ตอบกับตัวติดตามของเว็บไซต์
  • ปิดกั้นคุกกี้เสมอ: เลือก “ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด” เว็บไซต์ บุคคลที่สาม และผู้โฆษณาไม่สามารถจัดเก็บคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ ไว้บน Mac ของคุณได้ สิ่งนี้อาจทำให้เว็บไซต์บางแห่งทำงานผิดปกติ
  • อนุญาตคุกกี้เสมอ: เลิกเลือก “ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด” เว็บไซต์ บุคคลที่สาม และผู้โฆษณาสามารถจัดเก็บคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ ไว้ใน Mac ของคุณได้
  • เอาคุกกี้และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ออก คลิก จัดการข้อมูลเว็บไซต์ เลือกอย่างน้อยหนึ่งเว็บไซต์ จากนั้นคลิก เอาออก หรือ เอาออกทั้งหมด
   การเอาข้อมูลออกอาจลดโอกาสการติดตาม แต่อาจจะลงชื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเว็บไซต์ได้
  • ดูว่าเว็บไซต์ใดจัดเก็บคุกกี้หรือข้อมูล: คลิกจัดการข้อมูลเว็บไซต์

Google Chrome

 • เปิด Chrome บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม> การตั้งค่า
 • ในส่วน “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 • คลิกคุกกี้
 • จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เปิดคุกกี้: เปิดสวิตช์ถัดจาก “บล็อก”
  • ปิดคุกกี้: ปิดการอนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้

Internet Explorer

 • ใน Internet Explorer ให้เลือก ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นเลือกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 • เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว จากนั้นภายใต้ การตั้งค่า เลือก ขั้นสูง และเลือกว่าคุณต้องการอนุญาต บล็อก หรือได้รับแจ้งเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลภายนอก

การส่งเสริมการตลาดและโฆษณา

เพื่อประสิทธิภาพในการนำเสนอสินค้า บริการ และประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าจะได้รับ เราจะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ การให้บริการ การพัฒนาสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการโฆษณา โดยเราอาจใช้ Facebook Pixel, Google Analytics และ Tracking Code ต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์ รวมถึงการทำโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือติดต่อโดยตรงเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการ update ทั้งนี้ ลูกค้า หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้ามาติดตามข้อมูลนโยบายด้วยตัวเองบนเว็บไซต์

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ 09/06/2565

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ บริษัท เพซี่ มีเดีย จำกัด ได้ที่ www.pacymedia.com อีเมล [email protected] หรือ LINE OA: @pacymedia ในวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

บันทึก